اطلاعات عمومی
نظر به اینکه اداره واحد تربیت بدنی به انجمن ورزشی دانشجویان واگذار شده ، سرکار خانم ناهید شهبازی
به عنوان نماینده معاونت دانشجویی بر  چگونگی اداره واحد تربیت بدنی نظارت دارند.
شرح وظایف :کلیه امور مربوط به تربیت بدنی (تشکیل کلاسها،مسابقات و ...)