مسئولیت این بخش بر عهده آقای فرشید شکوری می باشد.

شماره امور خوابگاه ها:                 44608208-013

شماره امور دانشجویی:              44609269 -013