اطلاعات عمومی

 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده جهت ارائه خدمات مشاوره ای با یکی از کارشناسان مشاوره قرارداد همکاری منعقد نموده و سرکار خانم ناهید شهبازی به عنوان رابط کارشناس مربوطه و معاونت هماهنگی متقابل را انجام می دهند.
 شرح وظایف:

 فعالیت های این واحد به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی و آموزش بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، شخصیتی، عاطفی و کمک به حل مشکلات معیشتی و درمان ناراحتی های عصبی و روانی اختصاص دارد.