مدیرامور پژوهش وبین الملل

 

دکتر کامبیز قائمی اسکوئی 

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئولیت این بخش را بر عهده دارند.

 

واحد پژوهشی دانشکده فنی کاسپین کلیه امور مربوط به پژوهش این دانشکده را بشرح زیر انجام می‌دهد:

  1. پیگیری تجهیزات آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشکده و بروز کردن آنها
  2. معرفی دانشجویان به کارخانه‌های مختلف استان گیلان و سایر استان‌ها جهت آشنایی بیشتر با اصول و مهارت‌های عملی و آموخته‌های علمی دوران تحصیل
  3. برقراری ارتباط با صنعت با توجه به تاکید همکاری مشترک صنعت با دانشگاه
  4. معرفی دانشجویان به شرکت‌های مختلف صنعتی به منظور انجام کارآموزی در حین تحصیل
  5. معرفی دانشجویان به  مراکز تحقیقاتی استان و کشور با هماهنگی اساتید محترم به منظور تحقیق در ارتباط با موضوع پایان نامه و سایر طرح‌های تحقیقاتی مشترک با صنعت
  6. هماهنگی با واحدهای صنعتی مختلف استان گیلان و سایر شهرستانها به منظور بازدید اساتید محترم دانشکده از واحدهای صنعتی فوق
  7. ایجاد آرشیو منظم از اسناد و مدارک برای کلیه امور پژوهشی دانشکده فنی کاسپین.

      

آیین نامه هسته‌های پژوهشی دانشجویی

  وبسایت روابط بین الملل پردیس

                                        شماره تلفن:                   44609268-013

      

 ایمیل امور پژوهشی دانشکده فنی کاسپین:  research.caspian@ut.ac.ir