فرم ها وآیین نامه های آموزشی 

فرم ها و آیین نامه ها
 
1-فرم درخواست آموزشی                                                       
2- فرم درخواست گواهی اشتغال دانشجوی کارشناسی  فرم الف1
14-فرم پروژه (پروپوزال) کارشناسی Word    Pdf
15-دستورالعمل نگارش وتدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ورساله دکتری Pdf    Word
29-مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی  الف   ب
32-آیین نامه های آموزشی کارشناسی
دستورالعملها و آیین نامه های دوره آموزشهای الکترونیکی (مجازی) دانشگاه تهران