ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

 

شماره تلفن با پیش شماره 013 تلفن داخلی

پست الکترونیکی

عکس

1

 

 

 

 

 

 

  ----

 

 

2

 

امیری شیراز

 

فرزانه

 

کارشناس حسابداری

44609280 200

famirishiraz@ut.ac.ir

3

 

آزمون

 

اعظم

 

کارشناس مسئول حسابداری

44609280 271

azmoon1353@ut.ac.ir

4

 

بخشی نژاد

 

ویدا

 

مسئول مرکز کامپیوتر

44609278 248

v_bakhshi@ut.ac.ir

5

 

پورداداش سنگده

 

محمدرضا

 

رئیس کتابخانه

44608977 242

pordadash@ut.ac.ir

6

پورقاسم

کمیل

رئیس حراست

44609272 ---

 

K_pourghasem@ut.ac.ir

7

 

پورمحمد

 

مهیندخت

 

متصدی خوابگاه خواهران

44608525 ---

m_pourmohamad@ut.ac.ir

8

 

خادمی ارده

 

حافظ

 

تاسیسات 

44609273 ---  

9

 

سادات مقرب

 

سیده میترا

 

مسئول خوابگاه خواهران

44608525 ---

parsa_mersa@yahoo.com

10

 

سهرابی بیگزاد محله

 

علیرضا

 

انتظامات

44609238 ---- a.sohrabi@ut.ac.ir

11

 

سیدان خطبه سرا

 

سیدحسن

 

مسئول نقلیه

44609275 263

hassan seidan@ut.ac.ir

12

 

شهبازی

 

ناهید

کارشناس مسئول

هماهنگی امور آزمایشگاهها

44608202 268

n_shahbazi@ut.ac.ir

13

 

عارفی پشتیری مقدم

 

صغری

 

متصدی خوابگاه خواهران

44608525 ---  

14

 

عباسی رودکناری

 

پیمان

 

مسئول تاسیسات دانشکده

44609273 261 p.abbasi17@ut.ac.ir

15

 

عباسی روشنده

 

شهرام

امور

رستوران

44608206 250

shahrama@ut.ac.ir

16

 

شکوری

 

فرشید

 

مسئول امورخوابگاههاوکارشناس تغذیه

 

 

44608208

 

 

269

f.shakoori@ut.ac.ir

17

 

غلامیدوست ماسوله

 

الهه

 

کارشناس  مسئول آموزش

44609267

44609142

228

e_gholamidost@ut.ac.ir

18

 

قسمت پور

 

فرشته

کارشناس مسئول امور اداری ودفتری

مدیر امور اداری

مسئول روابط عمومی

44609270-71

44608604

222

ghesmatpor@ut.ac.ir

19

 

لاجی زاد شیل سر

 

مجید

 

مسئول انباردار

44608581 233

m.lajizad@ut.ac.ir

20

 

مقدمی الکامی

 

فاطمه

 

کارشناس آموزش

44609142

44609267

228

f_moghadami@ut.ac.ir

21

 

مقدمی

 

مهرداد

 

مدیر امور فنی تاسیسات

44608203 205

moghadami@ut.ac.ir

22

 

بازیار

 

 

فرزین

 

امور خوابگاهها

44609238 ----

 

23

 

نوروزی ناو

 

زاهد

 

کارشناس برنامه،بودجه طرح وتوسعه

44609268 270

znoroozi@ut.ac.ir

24

 

صابری خواه

 

الهام

 

کارشناس آزمایشگاه

  236

esaberikhah@ut.ac.ir

  

25

 

رستگار

 

عبدالمناف

 

فضای سبز

44608207 ---

manaf.rastgar@ut.ac.ir

26

 

رستگار

 

محمد امین

 

انتظامات

44609238 ---

ma_rastegar@ut.ac.ir

27

 

رنجکش بلگوری

 

عزیز

 

انتظامات

 

44609238 ---

a.ranjkesh@ut.ac.ir

28

 

 

 

 

 

 

   

 

 

29

 

شکوری

 

رضا

 

امور رستوران

44608206 250

r.shakori@ut.ac.ir

30

 

رستگار

 

یحیی

 

خدمات

44608207 217

 

 

31

 

جادری

 

سعید

 

کارشناس حسابداری

44609280 200

sjaderi@ut.ac.ir

 

 

32

مشکی

آرمین

نقلیه

44609275 263

 

33

 

فرهاد پور اصلی

 

فرخ

 

کارپرداز

44608312 273

f.farhadpor@ut.ac.ir

34

 

قدیر نیا نوبر

 

عباس

 

انتظامات

خوابگاهها

44609238 ---

Abbas_ghadirnia@ut.ac.ir

 

35

 

محمودی

 

شعبانعلی

 

خدمات

44608207 217

sh_mahmoodi@ut.ac.ir

36

 

نادری

 

سیروس

مسئول

انتظامات

دانشکده

44608601-3 201

siros naderi@ut.ac.ir

37

نقدی ارده

بهمن

انتظامات

دانشکده

44608601-3 ---

B_naghdi@ut.ac.ir

38

 

نوری جو کندان

 

سید معراج

 

انتظامات

دانشکده

44608601-3 201

s.meraj_nouri@ut.ac.ir

39

مشکی

سهراب

انتظامات

دانشکده

44608601-3 201

 

40 هاشمی سید حامد امور رستوران 44608206 250

 

hamed.hashemi@ut.ac.ir