مدیران گروه ها

          مدیر گروه مهندسی مکانیک                        دکتر تارا فریضه  

 

 

        مدیر گروه مهندسی شیمی                   دکتر احمد حلاجی ثانی

 

 

       مدیر گروه مهندسی پلیمر                         دکتر محسن شهروسوند