دکتر سید مصطفی رضوی  دانشیار دانشگاه تهران ریاست پردیس بین الملل کاسپین و سرپرست دانشکده فنی کاسپین دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را عهده دار می باشند.