دکتر محمد علی آرون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ریاست دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را عهده دار می باشند.