دکتر سید مصطفی رضوی  دانشیار دانشگاه تهران ریاست دانشکده فنی کاسپین دانشکدگان فنی دانشگاه تهران را عهده دار می باشند.