دفتر ریاست امور مربوط به حوزه ریاست را برنامه ریزی می کند و خود شامل بایگانی و دبیرخانه می باشد.

اهم وظایف و اختیارات دفتر ریاست:
تهیه مکاتبات و صدور نامه هایی که متضمن نظر و دستور ریاست دانشکده و ارجاع آن به واحدهای مختلف می باشند،هماهنگ کردن برنامه های کاری هفتگی و ماهانه رئیس و قائم مقام و معاونین از قبیل جلسات و ملاقاتها و بازدیدها و...،پیگیری و اجرای دستورهای رئیس،قائم مقام رئیس ،دریافت نامه هائی که از واحدهای مختلف ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست و قائم مقام رئیس برسد،پاسخگوئی و رسیدگی به مراجعین و ایجاد هماهنگی میان معاونان با مقام ریاست،تهیه و تنظیم پیش نویس نامه های مرجوعه از جانب رئیس،نظارت بر حسن جریان و تسریع در اقدام نسبت به امور مرجوعه به حوزه ریاست و ابلاغ مصوبات هیئت رئیسه و شورای پردیس مطابق ضوابط و مقررات از اهم وظایف این دفتر می باشد.در حال حاضر سرکارخانم فرشته قسمت پور مسئولیت دفتر ریاست دانشکده فنی کاسپین را بر عهده دارد.

 

رایانامه :   ghesmatpor@ut.ac.ir

دفترریاست  :      44608604-013

دفترریاست  :      44609270-013