اطلاعات عمومی
  جناب آقای فرشید شکوری مسئولیت واحد امور تغذیه را بر عهده دارند.
شرح وظایف
-تنظیم برنامه غذایی هفتگی غذاخوری های دانشجویی
- تهیه و توزیع موادغذایی یارانه ای جهت ناهار دانشکده ها و صبحانه و شام خوابگاه های دانشجویی
- توزیع موادغذایی جهت اردوهای دانشجویی.
-نظارت بر عملکرد پرسنل غذاخوری