اهم کارهای صورت گرفته در امور مالی دانشکده فنی کاسپین به شرح زیر می باشد:
1-کارهای مربوط به بانک ها
2-تهیه لیست های دستی مربوط به پرداخت های پیش آمده
3-بررسی کلیه لیست ها و تنظیم لیست بیمه کارکنان پیمانی و قرارداد معین و انجام امور بیمه
4-تهیه لیست های ماُموریت و پرداخت آن
5-کلیه کارهای مربوط به تعهدات و اعتبارات
6-کارهای مربوط به دریافتها و پرداخت هاو همچنین تنظیم کلیه اسناد مربوط به آنها
7-تهیه و تنظیم اسناد مالی بر اساس ردیف بودجه(سایر فصول-تجهیزات-کمک-درآمد)
8-تهیه و تنظیم لیستهای درآمد آموزشی و پیگیری درخصوص دریافت درآمدها
9-ارائه اسناد به واحد رسیدگی جهت کسر کردن بودجه دریافت شده
10-کلیه امور مربوط به بایگانی واحد حسابداری
11-تهیه و تنظیم و پرداخت قراردادهای منعقده
12-تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی حسابهای مستقل برای هرماه
13-تهیه و تنظیم گزارش مالی درخصوص میزان بودجه و هزینه انجام شده
14-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
در حال حاضر خانم اعظم آزمون مسئولیت مالی دانشکده فنی کاسپین را برعهده دارد
  و با همکاری خانم فرزانه امیری شیراز این بخش را اداره می نمایند.در ضمن کارپردازی دانشکده نیز زیر نظر حسابداری می باشد.آقای علیرضا سهرابی مسئولیت کارپردازی دانشکده را بر عهده دارد.

  فرم ها و آئین نامه ها