واحد اداری دانشکده فنی کاسپین بر امور پرسنلی(کارگزینی)، سیستم حضور و غیاب، مرخصی، ماُموریت، اضافه کار، امور رفاهی و واحد انتشارات و واحد پشتیبانی شامل واحدهای تا‌ُسیسات ،خدمات،مخابرات و فضای سبز دانشکده نظارت می کند.
  امور رفاهی کارکنان نیز شامل وام ها،اداره بهداشت،برنامه ریزی سفرهای زیارتی و سیاحتی صورت می گیرد.

جناب آقای مهرداد مقدمی مسئولیت این واحد را بر عهده دارند .