اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران

 

اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه

گروه آموزشی

شماره تلفن

پست الکترونیکی

عکس

1

دکتر جمشید محمدی روشنده

دانشیار

مهندسی شیمی

013-44608062

roshandeh@ut.ac.ir

 

 

2

دکتر احمد حلاجی ثانی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609277

hallaj@ut.ac.ir

 

 

3

دکترمحمد علی آرون

دانشیار

مهندسی شیمی

013-44608200

maaroon@ut.ac.ir

 

 

4

دکتر سید حامد موسوی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609279

mhmousavi@ut.ac.ir

 

 

5

دکترعمیدالدین نورعلیشاهی

 

استادیار

مهندسی شیمی

013-44608061

nouralishahi@ut.ac.ir

 

 

6

دکترعلی فاضلی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609281

alifazeli@ut.ac.ir