پیرو نامه تسهیلات نیمسال 1-99

پیرو نامه تسهیلات نیمسال 1-99


پیرو نامه شماره 192782/پ/122 مورخ 1399/9/2 در خصوص ارائه تسهیلات آموزشی به دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به استحضار می رساند  مفاد مندرج در بند ۳ نامه مذکور در خصوص حذف اضطراری دروس دانشجویان کارشناسی ارشد  مشمول بند 2 دوره کارشناسی نیز می باشد.

 - حذف اضطراری سه درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی

- حذف اضطراری یک درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی