اطلاعیه های دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه های دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی کاسپین


 

اطلاعیه دفاع آقای علیرضا کشاورز دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو معصومه آقاجانی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو ناهید حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو پویا صیرفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو پریسا کاراندیش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو سعید موسی خانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو حوری ملک دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع آقای اسرافیل احسانی حاجی خواجه لو دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع آقای اتابک اصغری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع دانشجو حسین محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع آقای محمد علی رحمت نیا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع آقای محسن جاودان پور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

اطلاعیه دفاع آقای علی وکیلی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاع خانم فاطمه خلفانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاع خانم بیتا شیروانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاع آقای احمد براتی چمگرانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاع آقای حسن رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی