3 درس معرفی به استاد نیمسال 991 - اعلام نظر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (کارشناسی)

3 درس معرفی به استاد نیمسال 991 - اعلام نظر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (کارشناسی)


عطف به نامه شماره 111257/آ/82  مورخ 1399/06/16 درخصوص ارایه 3 درس به صورت معرفی به استاد دانشجویان مقطع کارشناسی آن پردیس در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹9/06/16 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و با گذراندن سه درس (حداکثر 9 واحد) به صورت معرفی به استاد جهت دانش آموختگی با رعایت سایر شرایط و مقررات  موافقت شد.