((روزی با دانشگاه تهران در دانشکده فنی کاسپین))

((روزی با دانشگاه تهران در دانشکده فنی کاسپین))


 

به منظور ارتباط و اشنایی هر چه بهتر و بیشتر  جامعه با دانشگاه ، اشنایی دانش اموزان و داوطلبان کنکور  سراسری با فضای دانشگاه و ایجاد علاقه، انگیزه و روحیه تلاش برای ورود به نماد آموزش عالی ایران و جذب دانشجویان ممتاز، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ برنامه روزی با دانشگاه تهران در دانشکده فنی کاسپین برگزار میشود.