(اطلاعیه مهم) استفاده از قابلیت های سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه در ثبت، پیگیری و رصد درخواست های دانشجویی(28 مهر)

(اطلاعیه مهم) استفاده از قابلیت های سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه در ثبت، پیگیری و رصد درخواست های دانشجویی(28 مهر)


نظر به لزوم مدیریت و استفاده از قابلیت های سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه در ثبت، پیگیری و رصد درخواست های دانشجویی، لطفاً زین پس کلیه درخواست‌های آموزشی (گواهی تحصیلی، تغییر رشته، میهمانی، مرخصی تحصیلی یا انصراف از تحصیل، گواهی دستیار آموزشی، مجوز ادامه تحصیل، ایجاد سرترم، گواهی اعلام کفایت و اخذ مجوز دفاع از پایان نامه و رساله، و سایر موارد مرتبط با امور آموزشی) درخواستهای پژوهشی (کتابخانه، سایت کامپیوتری؛ سامانه های اینترنتی، آزمایشگاه ها و سایر موارد مرتبط با امور پژوهشی) ودرخواستهای دانشجویی (درخواست وام، درخواست مجوز اردو، درخواست مجوز برگزاری مراسم تشکل های دانشجویی، درخواست اعتبار تشکل های دانشجویی، درخواست خسارت ناشی از حوادث، کلیه درخواست ها و مکاتبات اداری تشکل های فعال دانشجویی، درخواست مهمان در خوابگاه ها، تعهد خروج از خوابگاه خواهران، گزارش مشکلات تاسیساتی و رفاهی  و.. خوابگاه های دانشجویی، و سایر موارد مرتبط با امور دانشجویی) خود را از طریق سامانه مذکور به آدرس its3.ut.ac.ir به شرح فلوچارت  ارسال نمایید. شایان ذکر است از ابتدای آبان ماه سال جاری فقط درخواست‌هایی که از مسیر مذکور ارسال شوند قابل بررسی و پیگیری بوده و سایر درخواست‌هایی که به صورت دستی / ‏‬تلفنی / ‏‬فاکس و سایر روش‌ها ارسال شده باشند؛ به هیچ وجه قابل رسیدگی نبوده و مسئولیتی در این خصوص متوجه واحدهای رسیدگی کننده نخواهد بود.

 روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین