کارگاه مکانیک

کارگاه مکانیک


سرپرست آزمایشگاه: دکتر کامبیز قائمی اسگوئی     

 

 

وضعیت آزمایشگاه: راه اندازی در مرداد 1400

زمینه ی فعالیت:   کارگاه آموزشی برای درسهای کارگاه ماشین افزار، کارگاه جوشکاری و ورقکاری، کارگاه عمومی