کارمشترک و بین المللی دانشگاه تهران (دپارتمان مهندسی پلمیر در دانشکده فنی کاسپین) و دانشگاه ملی فناوری تایپه در زمینه مدرن پزشکی باز ساختی

کارمشترک و بین المللی دانشگاه تهران (دپارتمان مهندسی پلمیر در دانشکده فنی کاسپین) و دانشگاه ملی فناوری تایپه در زمینه مدرن پزشکی باز ساختی