پذیرفته شدن آزمایشگاه پیشرفته آنالیز و تحقیقات به عنوان عضو فعال شبکه labsnet(25 دی)

پذیرفته شدن آزمایشگاه پیشرفته آنالیز و تحقیقات به عنوان عضو فعال شبکه labsnet(25 دی)


به پیوست فایل ارسالی از سوی مدیریت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به استحضار می رساند از مورخه 21/10/1400 آزمایشگاه پیشرفته آنالیز و تحقیقات دانشکده فنی کاسپین به عنوان عضو فعال این شبکه پذیرفته شده است