پذیرش دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی

پذیرش دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی


 

پذیرش دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی

ضمن ارسال نامه شماره ۱۰۶۲/‏۱۵‬ مورخ ۱۹/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ بنیاد ملی نخبگان،موضوع پذیرش دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد در مقطع دکتری بدون آزمون از طریق سهمیه جایزه شهید احدی، به استحضار می رساند موضوع در شورای هدایت استعدادهای درخشان مورخ ۱۳/‏۰۹/‏۱۳۹۷‬ دانشگاه مطرح و مقرر شد پردیس / ‏ دانشکده‌ها مدارک متقاضیانی که بر اساس بند ۲- ۱ نامه مذکور حائز شرایط استفاده از جایزشهید احدی می‌باشند براساس فرآیند انتخاب دانشجو به شرح زیر به این دفتر معرفی نمایند. لذا خواهشمنداست دستور فرمائید مفاد نامه به دانشجویان ذینفع اطلاع رسانی گردد و نتیجه بررسی اولیه در فرم ارزیابی پیوست حداکثر تا ۳۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ به این دفتر منعکس گردد.

فرآیند انتخاب دانشجو:

۱- اطلاع رسانی به دانشجویان سال دوم مقطع کارشناسی ارشد از طریق پردیس / ‏‬ دانشکده‌

۲- بررسی اولیه سوابق تحصیلی متقاضیان، تکمیل فرم ارزیابی (پیوست) و معرفی افراد حائز شرایط (بر اساس نمره کسب شده و نظر گروه آموزشی) از سوی پردیس / ‏‬ دانشکده حداکثر تا تاریخ ۳۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬

3- بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان در شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه واعلام اسامی افراد حائز شرایط به بنیاد

4- بررسی سوابق افراد معرفی شده توسط بنیاد واعلام پذیرفته شدگان اولیه به سازمان سنجش

 ۵- معرفی افراد توسط سازمان سنجش به دانشگاه و مصاحبه با ایشان همزمان با مصاحبه پذیرش آزمونی و بدون آزمون (استعداد درخشان) دکتری در سال آینده

6 - اعلام اسامی پذیرفته شدگان قطعی بعد از تأیید سازمان سنجش

 

جایزه شهید احدی

فرم ارزیابی جایزه شهید احدی