پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه کردستان(4 آذر)

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه کردستان(4 آذر)