نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی

هیئت علمی


 

اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه

گروه آموزشی

شماره تلفن

پست الکترونیکی

عکس

1

دکتر جمشید محمدی روشنده

دانشیار

مهندسی شیمی

013-44608062

roshandeh@ut.ac.ir

 

 

2

دکتر احمد حلاجی ثانی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609277

hallaj@ut.ac.ir

 

 

3

دکترمحمد علی آرون

دانشیار

مهندسی شیمی

013-44608200

maaroon@ut.ac.ir

 

 

4

دکتر سید حامد موسوی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609279

mhmousavi@ut.ac.ir

 

 

5

دکترعمیدالدین نورعلیشاهی

 

استادیار

مهندسی شیمی

013-44608061

nouralishahi@ut.ac.ir

 

 

6

دکترعلی فاضلی

استادیار

مهندسی شیمی

013-44609281

alifazeli@ut.ac.ir