نکات مهم آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

نکات مهم آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


  

احتراماً ، طبق  مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ، برای اطلاع رسانی "موارد مهم آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی" به دانشجویان ورودی سال های 1393 و پس از آن  به پیوست برگ نکات مهم آیین نامه مذکور ارسال می گردد .

 

نکات مهم آیین نامه