نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق دانشگاه علم و فرهنگ

نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق دانشگاه علم و فرهنگ