نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور داخل کشور در سال تحصیلی 1400-1399

نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور داخل کشور در سال تحصیلی 1400-1399


به پیوست نامه  شماره 4/71886   مورخ 1399/09/04 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ونامه شماره   23/203/3/20/8  مورخ 1399/08/01 سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور داخل کشور در سال تحصیلی 1400-1399  ، ارسال می گردد.

پیوست