نحوه برگزاری کلاسهای عملی و کارگاهها در ترم جاری

نحوه برگزاری کلاسهای عملی و کارگاهها در ترم جاری


به اطلاع کلیه دانشجویانیکه دروس عملی وکارگاه را در ترم جاری اخذ نموده اند ، می رساند کلیه دروس عملی وکارگاهها، همانند پردیس فنی بصورت مجازی برگزار خواهد شد.