نحوه اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار

نحوه اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار


پیرو بخشنامه‌ 909/پ/122 مورخ 1399/01/16 ،در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان دارای سنوات ارفاقی به صورت روز شمار به استحضار می رساند : منظور از دانشجویانی که در سنوات ارفاقی قراردارند به شرح ذیل است :

- دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه از نیمسال ششم .

- دانشجویان کارشناسی ارشد شهریه پرداز از نیمسال پنجم .

- دانشجویان دوره دکتری روزانه و شهریه پرداز از ورودی های 1395 به بعد نیمسال یازدهم   .

-دانشجویان دوره دکتری شهریه پرداز ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال نهم .

- دانشجویان دوره دکتری روزانه ورودی  1387 لغایت 1394 از نیمسال یازدهم .