نامه شرکت نفت و اعلام همکاری با دانشگاه جهت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و اطلاع رسانی جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت - گاز

نامه شرکت نفت و اعلام همکاری با دانشگاه جهت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و اطلاع رسانی جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت - گاز


 

ارسال نامه از شرکت نفت اعلام همکاری با دانشگاه جهت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و اطلاع رسانی اساتید و دانشجویان جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت - گاز 16 الی 19 اردیبهشت

نامه شرکت نفت