نامه دانشگاه اصفهان در خصوص عدم پذیرش درخواست مهمانی 992

نامه دانشگاه اصفهان در خصوص عدم پذیرش درخواست مهمانی 992


به پیوست نامه شماره  99/58603 مورخ 1399/09/13 دانشگاه اصفهان  در خصوص عدم پذیرش درخواست مهیمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 جهت استحضار و اطلاع رسانی  ارسال می گردد.