نامه به دانشگاهها درخصوص الزام عدم دریافت تعهد کتبی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون

نامه به دانشگاهها درخصوص الزام عدم دریافت تعهد کتبی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون