نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص زمان بندی بررسی و ارسال درخواست های تسهیلات دانشجویی

نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص زمان بندی بررسی و ارسال درخواست های تسهیلات دانشجویی


 

نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص زمان بندی بررسی و ارسال درخواست های تسهیلات دانشجویی

ضمن ارسال نامه بنیاد ملی نخبگان ، در خصوص مهلت بارگذاری مدارک دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، به دانشجویان ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

نامه بنیاد ملی نخبگان