نامه از بنیاد ملی نخبگان در خصوص همکاری و اطلاع رسانی رویداد فناورانه خودروهای آینده 2(29 شهریور)

نامه از بنیاد ملی نخبگان در خصوص همکاری و اطلاع رسانی رویداد فناورانه خودروهای آینده 2(29 شهریور)