معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۳( با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) به سازمان سنجش

معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۳( با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) به سازمان سنجش


 

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۳( با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) به سازمان سنجش

به پیوست یک برگ اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۳( با شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد) به سازمان سنجش جهت استحضار دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

اطلاعیه پیوست