معرفی دانشجویان برای کارآموزی خارج از کشور- آیسته

معرفی دانشجویان برای کارآموزی خارج از کشور- آیسته


 

معرفی دانشجویان برای کارآموزی خارج از کشور- آیسته

ضمن ارسال نامه شماره ۶۱۶۹۹۹۰ مورخ ۱۰۱/‏۴/‏۹۷‬ جناب آقای دکتر شکرچی زاده دبیر محترم کمیته ملی آیسته ایران، در خصوص امکان معرفی دانشجویان برای کارآموزی خارج از کشور از طریق آیسته، در مواردی بدون اخذ واحد کارآموزی، به استحضار می‌رساند موضوع در شورای آموزشی پردیس مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷‬ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

پیوست