معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال1399

معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال1399


 پیرو نامه شماره 285454/پ/122 مورخ 1399/12/11 در خصوص معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول ورودی سال 1399 آن پردیس/ دانشکده  ،خواهشمند است دستور فرمایند مطابق روال معمول شماره و تاریخ معافیت تحصیلی تایید شده دانشجویان در سامانه جامع درج گردد. در ضمن به دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان واصل نشده است از طریق پیامک، پست الکترونیکی و.... اعلام گردد تایید معافیت تحصیلی خود را از دفاتر پلیس+10 پیگیری نموده ومعافیت تحصیلی تایید شده را به آن پردیس/ دانشکده ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول معافیت تحصیلی مجاز به انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 نمی باشند.