نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی


اطلاعات عمومی

 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده جهت ارائه خدمات مشاوره ای با یکی از کارشناسان مشاوره قرارداد همکاری منعقد نموده و سرکار خانم ناهید شهبازی به عنوان رابط کارشناس مربوطه و معاونت هماهنگی متقابل را انجام می دهند.
 شرح وظایف:

 فعالیت های این واحد به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی و آموزش بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، شخصیتی، عاطفی و کمک به حل مشکلات معیشتی و درمان ناراحتی های عصبی و روانی اختصاص دارد.