مرتبط با ششمین فن بازار ملی سلامت- فعالیت های مرتبط با سلامت با اولویت کووید 19

مرتبط با ششمین فن بازار ملی سلامت- فعالیت های مرتبط با سلامت با اولویت کووید 19


به پیوست نامه شماره ۱۴۲۰/‏۵۳/‏۳۳/‏۹۹‬ مورخ ۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص "ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت" ارسال می‌گردد. دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد فعالیت‌ها و محصولات مرتبط با حوزه سلامت به ویژه بیماری کووید ۱۹ را در این فن بازار و همایش ارائه نماید. با توجه به فعالیت‌های انجام شده در چند دانشگاه غیر علوم پزشکی از جمله دانشگاه تهران، در فن بازار سال جاری که در تاریخ ۲۰و ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد از این دانشگاه‌ها نیز دعوت به شرکت در فن بازار بعمل آمده است. به همین منظور جدول اطلاعات مورد نیاز ارسال می‌گردد. ضمناً پوستر همایش و فن بازار نیز جهت اطلاع رسانی شایسته ارسال می‌گردد.

پیوست