مراحل دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول-اربعین

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول-اربعین


 

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول - اربعین 97

دانشجویان می بایست ابتدا در سیستم گلستان درخواست خروج از کشور نمایند ونیاز حضوری به اداره کل یا نظام ندارد وبصورت الکترونیکی انجام می شود.

مراحل دریافت مجوز