مدیر امور پژوهش وبین الملل

مدیر امور پژوهش وبین الملل


 

دکترعمیدالدین نورعلیشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسئولیت این بخش را بر عهده دارند.