مدیران گروه ها

مدیران گروه ها


          مدیر گروه مهندسی مکانیک                        دکتر تارا فریضه  

 

 

       مدیر گروه مهندسی شیمی                     دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی

 

 

       مدیر گروه مهندسی پلیمر                         دکتر محسن شهروسوند