متقاضیان میهمان به دانشگاه صنعتی شیراز

متقاضیان میهمان به دانشگاه صنعتی شیراز


 

متقاضیان میهمان به دانشگاه صنعتی شیراز

به پیوست تصویر نامه شماره 301/26386/ص مورخ 1397/2/26 دانشگاه صنعتی شیراز در خصوص شرایط پذیرش  میهمان به آن دانشگاه جهت استحضار و اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

پیوست