متقاضیان مهمان وانتقال به دانشگاه سیستان وبلوچستان

متقاضیان مهمان وانتقال به دانشگاه سیستان وبلوچستان


 

اطلاعیه درخصوص متقاضیان مهمان وانتقال به دانشگاه سیستان وبلوچستان

به پیوست تصویر نامه شماره 973/300/886 مورخ 1397/2/29 دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص شرایط پذیرش  میهمان به آن دانشگاه جهت استحضار و اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

پیوست یک

پیوست دو