متقاضیان ترم تابستانی دانشگاه بیرجند

متقاضیان ترم تابستانی دانشگاه بیرجند


 

به پیوست تصویر نامه شماره 1264/ص /1397 مورخ 1397/2/29 دانشگاه بیرجند در خصوص شرایط پذیرش  ترم تابستانی در سال 1397 به آن دانشگاه جهت استحضار و اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

تصویر نامه

اطلاعیه پیوست