لیست سیاه نشریات وزارت علوم 1396

لیست سیاه نشریات وزارت علوم 1396


لیست سیاه نشریات وزارت علوم 1396

به پیوست لیست سیاه نشریات که توسط وزارت علوم تهیه شده است، ارسال می‌شود.

فایل پیوست