لیست دروس با تلاقی ساعت - 3971 - پردیس دانشکده های فنی

لیست دروس با تلاقی ساعت - 3971 - پردیس دانشکده های فنی


 

لیست دروس با تلاقی ساعت - 3971 - پردیس دانشکده های فنی

با عنایت به نامه شماره ۶۳۶۶۸۵۶ به تاریخ ۱۰/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص مغایرت اخذ همزمان دو درس با آیین نامه آموزشی، به پیوست لیست دانشجویان با تلاقی ساعات دروس در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جهت استحضار ارسال می گردد (تاریخ اخذ گزارش ۰۹/‏۰۸/‏۱۳۹۷).‬ خواهشمند است دستور فرمایند با توجه به حذف سطح دسترسی معاونین محترم آموزشی پردیس / ‏‬ دانشکده ها و کارشناسان گرامی آموزش به مجوز اخذ "تلاقی ساعت ارائه درس" از نیمسال آتی، برنامه ریزی درسی آن پردیس در نیمسال های آینده به نحوی صورت پذیرد که دانشجویان بتوانند بدون تلاقی ساعت نسبت به اخذ دروس اقدام نمایند.

پیوست