لیست تشویق دانشجویان توسط ریاست محترم دانشکده فنی کاسپین

لیست تشویق دانشجویان توسط ریاست محترم دانشکده فنی کاسپین


 فهرست دانشجویان برگزیده ریاست دانشکده               Dean's List  

 

جناب آقای فرشاد حقگو دریا کناری                   Farshad Haghgoo-Daryakenari

جناب آقای محمد رضا ناظم زاده نراقی  Mohammadreza Nazemzadeh- Naraghi

سرکار خانم ساناز نجات                                                                Sanaz Nejat

جناب آقای سید یوسف سجادی                                                      Yousef Sajjadi

جناب آقای آریا مجرد                                                                 Aria Mojarrad

سر کار خانم رضوان شجاعی                                                   Rezvan Shojaee

سرکار خانم شادی اسماعیلی                                                      Shadi Esmaeeli

جناب آقای علی سلیمانی زفره                                            Ali Soleimani-zafreh

جناب آقای علیرضا هاتفی اردکانی                                  Alireza Hatefi-Ardakani