لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی سال 1398

لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی سال 1398


 

لزوم رعایت بازه زمانی برای سنوات مجاز ارفاقی کلیه مقاطع تحصیلی سال 1398

 پیرو بخشنامه‌های اداره کل آموزش دانشگاه، رعایت آئین نامه‌های آموزشی برای سنوات ارفاقی دانشجویان، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان ذینفع و نیزعدم انجام مکاتبات اداری عدیده، فرم تمدید سنوات ارفاقی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  برای کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی) با تکمیل مدارک لازم، حداکثرتا تاریخ 1398/4/10‬ جهت تصمیم گیری به اداره کل آموزش ارسال خواهد شد. مواردی که خارج از این بازه زمانی ارسال شود، بدون بررسی عیناً به دانشجو اعاده خواهد شد.