لزوم ارسال درخواست فارغ التحصیلی از سامانه جامع

لزوم ارسال درخواست فارغ التحصیلی از سامانه جامع


لزوم ارسال درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی از سامانه جامع

با توجه به جلسات سامانه سپاری اداره کل آموزش دانشگاه و لزوم بهبود فرآیند درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان و امکان ارسال آن در سامانه جامع، به پیوست فایل راهنمای چگونگی ثبت و بررسی درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان در سامانه جامع جهت اطلاع رسانی به دانشجویان و کارشناسان محترم ارسال می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه درخواست‌های فارغ التحصیلی توسط دانشجویان و از منوی پیشخوان صورت پذیرد.

پیوست یک

پیوست دو